Позиция на „Михалково“ АД срещу негативната кампания, която дискредитира марката и доброто име на дружеството

Гласове

Във връзка с агресивно насажданите в последните две седмици в медийното пространство внушения за съмнение по отношение на необходимите разрешителни за добиване на изворната вода с марката „Михалково” бихме искали да заявим следното:

Ние работим коректно, спазваме и винаги сме спазвали закона, и разполагаме с абсолютно всички необходими документи за всички продукти с марката „Михалково”.

За да се увери широката общественост, че Михалково е изрядна и прозрачна компания, която напълно правомерно бутилира и доставя вода на пазара, организирахме на 17.05.2018 г. „Ден на отворените врати” в Михалково, в рамките на който показахме фабриката, производствените процеси, споделихме актуална информация за техническото обновяване на фабриката и продажбите с всички посетители, включително и с присъстващите журналисти. Няма нищо, което да е останало скрито и несподелено. В тази връзка призоваваме тези, които раздухват един на практика несъществуващ казус, когато информират обществеността по темата, да го правят коректно, и с отразяване на цялата фактология, а не, като изваждат и навързват факти извън общия контекст и по този начин уронват престижа на марката и на дружеството, което стои зад нея с неуморен и честен труд вече над 60 години.

Тук е мястото да поясня, че за да достигне водата до своите клиенти, работят 3 дружества – ТПК „Михалково”, „Михалково” АД и МВМ груп.

Разрешителните и договорите на тези дружества към институциите и по между им, за да е осигурен документално целият процес, са валидни и действащи, а изворната вода разполага с всички необходими документи, за да достига до потребителите на пазара. Ето как стоят нещата:

„Михалково“ АД осъществява дейността си по бутилиране на изворна вода при спазване на законовите изисквания. Компанията е регистрирала обекта си за бутилиране на изворна вода по реда на чл.12 от Закона за Храните (за справка Публичен Регистър на МЗ на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води) и противно на твърдяното в сигнала, „Михалково“ АД е единственият бутилировач на предлаганата на пазара вода под търговското наименование „Михалково изворна вода“, с всички права и отговорности за продукта. Като регистриран по Закона за Храните единствен бутилировач на изворна вода Михалково, дружеството е изградило и поддържа ефективна система за безопасност и контрол за съответствие на своята дейност и продукция със законовите изисквания – обект на системен стриктен контрол от страна на  компетентния орган  РЗИ – Смолян.

Стартирал с първоначално издаденото Разрешително от ВиК Смолян ЕООД (545/26.05.2003 г.) за захранване на цеха за бутилиране, разположен на територията на завода за минерална вода в с. Михалково, без прекъсване във времето, достъпът до водоизточниците Персенк 1 и Персенк 2 се осъществява законосъобразно. От създаването си “Михалково” АД бутилира изворна вода въз основа на споразумение с ТПК Михалково (основен съучредител на създаденото през 2008 дружество). Споразумението е основано на договора, който ТПК Михалково има с ВиК – Смолян  ЕООД за партида № 091120120, сключен на 26.05.2006 г. Договорът е продължение на издаденото Разрешително ПТ – 545/26.05.2003 г. В Приложение № 1 Ви предоставяме хронология и копие от удостоверяващите правото на достъп до ресурса документи до днешна дата. Следва да се има предвид, че изграждането на бутилиращи мощности след решението за достъп до водоизточника и изпълнението на всички останали стъпки, необходими за осъществяване на дейността по бутилиране на изворна вода Михалково в съответствие с изискванията на закона и на контролните органи, вкл. и на доказване пригодността на водата като изворна, отнема значителен период от време. През целия този период и към днешна дата, именно сигнатурата на първоначалното разрешително е водещ идентификатор, обвързващ в единна система от записи както проведените подготвителни действия, вкл. за многократните тествания на водата за доказване на качествата й, преди да бъде предоставено разрешителното за бутилиране на изградения нов обект от страна на създаденото през 2008г. дружество от „Михалково“ АД, така и цялата документирана система за дейността по бутилиране след издаване на разрешителното по Закона за Храните. Използването на този идентификатор във времето и върху етикетите на продукта Изворна вода Михалково е аргументирано именно с този системен подход.

Водещ принцип в нашата работа е обективното информиране на потребителя и в този контекст най-отговорно заявяваме, че компанията не подвежда потребителите си по отношение на информацията за произхода на бутилираната и предлагана на пазара изворна вода, обозначавайки коректно наименованието на използвания водоизточник, допълнено с името и адреса на компанията, която използва ресурса чрез твърда водопроводна връзка. Следвайки разбирането, че с обозначаването върху етикета на идентификаторите на издаваните във времето различни документи за правото на използване на изворната вода не би довело съществено за информираността на потребителя, дружеството е следвало през годините принципа на използване като водещ идентификатор първия документ, издаден от В и К Смолян по отношение на правото на използване на водния ресурс. Същевременно, за да обезпечим спазването на „буквата на закона“ „Михалково“ АД изпълнява стратегия по актуализация на информацията, вкл. и по отношение на тази, обозначавана на етикетите на бутилираната изворна вода. От приложените етикети е видно, че вече сме постигнали актуализация на информацията,  представен е актуалния идентификатор на предоставеното ни право за използване на ресурс. С предстоящото изчерпване на отпечатаните етикети  и за разфасовките от 1,5 литра този процес ще завърши напълно. Бихме искали да Ви уверим, че до момента, при всички осъществени от отговорния контролен орган проверки, вкл. на технологичната документация и на използваните етикети, прилагания от дружеството подход и стратегия за актуализация, не е бил обект на предписание за промяна.  Основание за подкрепа на подобно разбиране е и факта, че хармонизираното европейско законодателство (Регламент 1169/2011 и специалната Директива 2009/54/ЕС), което гарантира достъпа на потребителя до информиран избор, не предвижда изискване за обозначаване на документа, по силата на който се използва ресурса, а името на находището и мястото на бутилиране – последователно и без отклонение изпълнявано от компанията.

Използването на природния ресурс за бутилиране на изворна вода „Михалково АД“ се осъществява към днешна дата по силата на предоставено съгласие ПТО 236/20.06.2013 г. за водовземане от водоизточници Персенк 1 и Персенк 2 от титуляра на издаденото по реда на Закона за водите разрешително 31510095/01.10.2008 г. – ВиК – Смолян ЕООД. Дейността по бутилиране на изворна вода в регистрирания от „Михлаково“ АД обект (Удостоверение за регистрация  № 21004/04.04.2013 г. от РЗИ Смолян) се осъществява в съответствие с разпоредбата на чл. 7, т.3 от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, която определя като пререквизитно условие за бутилиране и пускане на пазара на изворна вода наличието на издадено по реда на Закона за водите разрешително за водовземане. Обръщаме внимание на факта, че Наредбата не е поставила императивно изискване титуляр на разрешителното да е бутилиращата компания, като съответстваща легитимна основа за водоползаване, призната от страна на компетентния контролен орган – Регионалните здравни инспекции, е и предоставено право по силата на договор между титуляра на Разрешителното за водовземане – ВиК дружеството и бутилировача. Прилагането на този подход не се отнася уникално за използването на ресурса от водоизточници Персенк 1 и Персенк 2.

Макар действащото в момента законодателство да не поставя императивно изискване титуляр по разрешителното за водовземане да бъде осъществяващата дейността по бутилиране компания, с разбирането което имаме, че предоставено разрешително на „Михлаково“ АД носи допълнителни гаранции в защита интересите и на отговорния бизнес и на потребителите, дружеството е подало през 2017 г. заявление до Басейнова Дирекция Източнобеломорски район за издаване на разрешително и към момента се намира в процедура по подадено заявление и през 2018 г. Споделяме с Вас този факт, както и последвалите обстоятелства около заявленията за издаване на разрешително на „Михалково“ АД за използване на водоизточниците Персенк 1, Персенк 2, Персенк 3 и Персенк 4, като вярваме, че те ще разкрият пред Вас истинската причина за започналата кампания от страна на няколко души, които имат финансови задължения към „Михалково” АД –  Гето Гетов, Евгени Събев и Атанас Проданов – съдружници в „Геа Ватер“ ООД, участващи персонално и/или чрез свои родственици – деца (Георги Гетов Гетов, Райна Гетова Гетова – Синанева, Никола Атанасов Проданов, Цветослава Атанасова Тимонова) като съдружници в „МВМ ГРУП“ ООД – дружество,  в което съдружник с половината дял е „Михалково“ АД.

Мотивирани от различни от защита на потребителските права интереси, зад действията на тези хора ясно се открояват истинските им цели, а именно: сдобивайки се с право на достъп до използвания от „Михалково“ АД ресурс, без да имат каквито и да е възможности или инвестиционни намерения да го използват по исканото предназначение (нямат бутилираща компания) и осуетявайки възможността „Михалково“ АД да получи искания от нея такъв, да поставят дружеството в невъзможност да работи без удовлетворяване на техните претенции срещу насрещно споделено използване на правата по водовземане.

Аргументи в посока на отправеното твърдение са следните факти:

Хронология Персенк 1 и Персенк 2:

1. На 11.07.2017 г. „Михалково“ АД подава заявление до Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив за водовземане на 0,3 л/сек от водоизточници Персенк 1 и Персенк 2.

2. На 16.11.2017 г. Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“  изпраща Решение – отказ на „Михалково“ АД с мотив, че няма свободни количества от водоизточници Персенк 1 и Персенк 2 и че цялото количество е взето от ВиК – Смолян  ЕООД с приоритет за населението.

3. На 24.11.2017 г. Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив приемат заявление от МВМ ГРУП ООД, инициирано еднолично от Георги Гетов, без съгласуване с „Михалково“ АД,  за издаване на разрешително за 1,16 л/с. от водоизточници Персенк 1 и Персенк 2.

4. На 22.01.2018 г. Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ издават Разрешително на МВМ ГРУП ООД от водоизточници Персенк 1 и Персенк 2 при положение, че няколко месеца по-рано такова е отказано по заявлението на „Михалково“ АД с мотив – липса на свободно количество.

Хронология Персенк 3:

1.На 22.11.2017 г. „Михалково“ АД подава заявление до Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив за издаване на разрешително за водовземане от водоизточник  Персенк 3.

2.На 04.01.2018 г. Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив изпраща писмо на Михалково АД за представяне на допълнителни документи с двумесечен срок.

3.На  24.01.2018 г. ВиК – Смолян  ЕООД подават заявление до Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив за издаване на разрешително за водовземане от водоизточник Персенк 3.

4.На 07.02.2018 г.  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив изпраща писмо на Михалово АД, че във връзка с подадено заявление на ВиК – Смолян  ЕООД за водовземане от Персенк 3 приоритетно е водоснабдяването на населението. Към настоящия момент процедурата продължава, като има входирани заявления от „Михалково“ АД в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, на които очакваме адекватен отговор.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.