БългарияГероите на деня

Областният върна решението на съветниците за паркиране пред блока

Областният управител Здравко Димитров върна в установения седем дневен срок за ново обсъждане Решение на Общински съвет – Пловдив от 14 април 2016г., което въвежда възможността за паркиране на определено място пред блока срещу 15 лв.

Съображенията на юристите са, че в част от текстовете се констатира ограничаване на общинските терени за местодомуване на МПС без поставяне на преместваем обект, като същите се свеждат само до съществуващи терени с одобрени от главния архитект схеми за поставяне на преместваеми обекти за местодомуване на леко МПС. Налице е неяснота в нормативната уредба дали разрешението за ползване на място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, което се издава съгласно проект за благоустрояване на общински терен за местодомуване на МПС, одобрен от гл. архитект на съответния район, приет с решение на Общинския съвет и реализиран от районната администрация се отнася до всички общински терени или само до такива със съществуващи одобрени схеми за поставяне на преместваеми обекти за местодомуване на леко МПС. От тук възниква и въпросът за целта на това ограничение, в случай, че органът на местно самоуправление е визирал само общински терени със съществуващи схеми за поставяне на преместваеми обекти за местодомуване на леко МПС.

На следващо място без обосновка са въведени различни срокове на валидност на разрешението за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваем обект за местодомуване на леко моторно превозно средство /5 години/ и на разрешението за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект /3 години/.  По този начин лицата, които ще ползват място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект са в неравноправно положение спрямо тези, които ще ползват място общинска собственост за поставяне на преместваем обект за местодомуване на леко МПС. Освен това са различни и документите, които се изискват за издаването на двата вида разрешение, което създава предпоставка за по-широк кръг правни субекти да получат разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваем обект за местодомуване на леко МПС, за сметка на по-тесния кръг от лица, които могат да получат разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В Наредбата се констатира и празнота, за това дали едни и същи лица могат да искат едновременно издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваем обект за местодомуване на леко МПС и на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект. От тук възниква и въпросът за разпределението на тази общински места при недостига им.

Констатираните противоречия представляват основание за връщане за ново обсъждане Решение № 158, взето с протокол № 6 от 14.04.2016 г., което трябва да се преразгледа в 14-дневен срок.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина