България

МИГ „Куклен-Асеновград“ с одобрена процедура по първи прием по подмярка 7.2

През месец октомври  2023г., Държавен фонд „Земеделие“ одобри като законосъобразна, проведената процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН : BG06RDNP001-19.733-S1. По тази процедура се приемаха проектни предложения по подмярка 7.2 „ Инвестиции  в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “.

В рамките на първи краен срок бяха подадени две проектни предложения : „Обновяване на културната инфраструктура в сградите на НЧ „Н.Й.Вапцаров-1894г.“ с. Тополово, НЧ „Христо Ботев-1926г.“ с. Червен и НЧ „Просвета-1918г.“с. Нови извор “  и „Обновяване на културната инфраструктура в сградите на НЧ „Христо Ботев -1945г.“ с. Нареченски бани, НЧ „Христо Ботев -1919г.“ с. Избеглии и НЧ „Никола Й. Вапцаров-1936г.“ с Боянци“ с кандидат община Асеновград.

Проектите преминаха успешно оценка и одобрение от МИГ „Куклен-Асеновград“, а в последствие ДФ „Земеделие“ потвърди одобрената субсидия за финансиране на предвидените дейности по проект „Обновяване на културната инфраструктура в сградите на НЧ „Н.Й.Вапцаров-1894г.“ с. Тополово, НЧ „Христо Ботев-1926г.“ с. Червен и НЧ „Просвета-1918г.“с. Нови извор “ . Очаква се в скоро да бъде потвърдено одобрението и на второто проектно предложение „Обновяване на културната инфраструктура в сградите на НЧ „Христо Ботев -1945г.“ с. Нареченски бани, НЧ „Христо Ботев -1919г.“ с. Избеглии и НЧ „Никола Й. Вапцаров-1936г.“ с Боянци“ от страна на ДФ „Земеделие“.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Прочети също
Close
Back to top button
Изпрати новина