АктуалноВластГласовеГрадътМненияНовиниРазследване

Пловдивчани: Районните администрации с години не премахват незаконни сгради, за които има влезли в сила заповеди за събаряне

МРРБ: При неизпълнение на това задължение на виновните длъжностни лица се налага глоба до от 150 до 1500 лв

Кой е контролиращият орган обаче не е ясно

Увеличение на сигналите, касаещи Закона за устройство на територията и незаконно строитлество, отчете омбудсмана на Пловдив. Данните са за периода юли-декмеври 2020-а година.

По своята абсолютна стойност сигналите, постъпващи в направлението, са най-голям брой в сравнение с всички други, отправяни към обществения защитник, става ясно от доклада му. За сравнение със същия период на предходната година те са се увеличили и представляват 20% от постъпващите жалби в институцията.

„Анализът сочи, че този ресор е особено важен за общинската администрация, но той и генерира много проблеми, което довежда и до високия брой жалби и сигнали, постъпващи при нас,“ коментира Борислав Стаматов.

Той разказва как граждани многократно сигнализират, че районните администрации с години не премахват незаконни сгради, за които има влезли в сила заповеди за събаряне.

В болшинството от случаите дори тези заповеди са потвърдени от съда. Има случаи, при които тене са изпълнени близо пет години, а това според Административно процесуалния кодекс(АПК) е давностния срок, след който заповедите губят своето правно действие.

При искане от наша страна тези заповеди да бъдат изпълнени,обикновено от администрацията ни се отговаря, че няма финансови средства за мероприятия по премахване или приоритетно се премахват обекти, построени на общински терени.

В тази връзка от кабинета на омбудсмана препоръчват на общинската и районните администрации да предвиждат в бюджетите си средства за премахване на незаконно строителство, защото в случай, че това не се изпълнява своевременно, възниква напрежение сред гражданите, както и коментари за корупция и лошо администриране.

„Ние считаме, че ако незаконното строителство се премахва своевременно, то това ще води до генерална превенция и гражданите няма да смеят да извършват такова.“

В интерес на истината Стаматов отбелязва, че самото незаконно строителство не е в големи обеми или сгради по на няколко етажа. Става дума за на неголеми постройки или гаражи, уточнява той.

Въпросът с неизпълнението на влезли в сила заповеди за събаряне омбудсманът е поставил  пред Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ). От там получава  отговор, че „съгласно чл. 273 (Доп. -ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) от АПК, органът по изпълнението е длъжен да осъществи изпълнението в срока, посочен в изпълнителното основание. При неизпълнение на това задължение на виновните длъжностни лица се налага глоба по чл. 305 от  този кодекс. А глобата по чл. 305 е от 150 до 1500 лв.“

От писмото на МРРБ обаче не става ясно кой налага въпросната глоба на длъжностните лица, неизпълнили тези си задължени, подчертава Борислав Стаматов.

При анализа на тези тематични жалби от кабинета на омбудсмана смятат, че може да се направи следният извод:

„Някои районни администрации не само силно изостават с премахването на незаконно строителство, за което има влезли в сила заповеди за събаряне, но и са на път да пропуснат давностните срокове, определени нормативно (АПК), което представлява закононарушение.“

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по програми за свободата на словото и разследваща журналистика.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина