АктуалноГрадътНовиниПод лупа

Официално: Тръбен път на безплатните климатици над 3 м. се плаща

Пресцентърът на Община Пловдив, след 5 дни отговори на въпросите на редакцията на Под тепето, отправени като официално питане, по повод сигналите на граждани, че са им били искани пари при монтажа на климатици по програмата за чистия въздух.

Екипът на медията ни попита:

„Във връзка със сигнали от бенефициенти по програмата, описани в този материал – Искат пари за монтажа на климатиците по програмата за чистия въздух,

Изпращаме въпроси:

  1. Никъде в договора, който бенефициентите подписват с община Пловдив, не се споменава и дума за плащане. В условията не се говори за поемане на разходи от хората при така наречения в жаргона на фирмите „по-дълъг път от Х метра“. На какво основание им искат по 35 лева?

2. Хората нямат информация относно условията за сервиз на техниката. Ясно е само, че договорът им е с Община Пловдив. На кого, кога и как трябва да се обаждат при проблем?

3. В статията са описани проблемите в три групи, молим за коментар.“

Обясненията, които всички очаквахме, дойдоха под формата на право на отговор от името на зам.-кмета Анести Тимчев.

Публикуваме го без редакторска намеса:   

„ Уважаеми Дами и Господа,

Настоящето опровержение е във връзка с написана статия със заглавие „Искат пари за монтажа на климатиците по програмата за чистия въздух“ от журналиста Таня Грозданова, публикувана в Пловдивската медия „Под тепето“- www.podtepeto.com на дата 21.11.2022 г.  .

Община Пловдив изпълнява проект № BG16М1ОР002-5.003-0006 „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в Община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.

Основна цел на проекта е подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици чрез подмяна на старите и неефективни горивни инсталации и устройства и печки на твърдо гориво (дърва и въглища) за битово отопление с климатици или уреди на пелети или газови котли или ТЕЦ.

За подмяната на топлоуредите, допустимите по проекта граждани на Община Пловдив подписват договор с Кмета на общината. В договора ясно са разписани правата и задълженията, които имат крайните потребители на уредите.

Съгласно чл. 6, ал. 8 от подписаните с гражданите договори се предвижда лицето краен получател по договора:

„Да извърши за своя сметка строително-монтажните работи по изграждане на цялата отоплителна инсталация и/или електрическа инсталация на Имота, както и всички други връзки, необходими за функционирането на новите отоплителни устройства, ако няма изградени такива, преди извършване на доставката по чл. 1, т.1  (без доставката и монтажа на новото отоплително оборудване.)“.

В тази връзка бихме искали да информираме Пловдивската общественост, че „…пари за монтажа на климатиците“ по програмата не се искат от гражданите. Отоплителните уреди и съоръжения се доставят и монтират абсолютно безплатно, но видно от техния договор те за тяхна сметка следва да си извършат предварително строително-монтажните работи, за да се подсигури техническа възможност за монтажа.

Община Пловдив е предвидила социалния ефект, като в обществената поръчка е заложила изискване в техническата спецификация към кандидатите (фирмите за доставка и монтаж на климатици) да предвидят в тяхната цена „полагане на тръбен път между вътрешно и външно тяло, стандартно до 3 метра“, така че на гражданите този тръбен път да бъде безплатно.

Доставките и услугите, предмет на договора с крайните получатели на отоплителните устройства са ясно дефинирани в договора и същите се предоставят напълно безплатно на крайните получатели по договора. Всяко твърдение в обратния смисъл е невярно. Услуги, излизащи извън обхвата на договора се заплащат допълнително от получателя на съответните услуги. Такъв е и случаят, когато при желание от страна на собственика е поискано монтажът на отоплителното устройство да се извърши на място, което изисква  полагане на тръбен път за монтаж на устройството над стандартните 3 метра, в този случай крайният получател на устройството следва да подготви сам инсталацията си за деня на монтажа съгласно чл. 6, т. 8 от договора (цитиран по по-горе).

В случай че няма такава възможност същият може да се обърне към фирмата за монтаж и срещу съответното заплащане по цени на фирмата да му бъде предоставена съответната допълнителна услуга. Всеки гражданин има право на собствен избор.

Некоректната статия със заглавие „Искат пари за монтажа на климатиците по програмата за чистия въздух“ в Пловдивската медия „Под тепето“- www.podtepeto.com  от журналиста Таня Грозданова опровергаваме и с факта, че в същата не съдържа конкретни факти, имена и възправения или жалби от граждани.

Въпреки това служителите на Община Пловдив извършиха своите административни проверки, като резултата от тях е, че такава жалба, за която се говори в статията за заплащане на 35 лева за монтаж на климатик над „Х-метра“ , няма.

Не сме съгласни и се противопоставяме на внушенията, които се правят в статията, че при монтажа на устройствата не се предоставят Приемо-предавателни протоколи на клиентите. В тази връзка следва да се има предвид, че единият от екземплярите на ППП е предназначен именно за крайния получател по договора, което обстоятелство е удостоверено и в самия протокол, носещ подписа и на самия краен получател на устройството. При подписване на ППП от крайния получател по договора, единият от екземплярите остава в крайния получател, а другите два се предават на представителите на Община Пловдив и доставчика-изпълнител по договора за доставка и монтаж на устройствата. С подписа си под ППП крайният получател е удостоверил получаването на екземпляр от ППП, а съхраняването на предоставения ППП от крайния получател е негов ангажимент.

Що се отнася до твърденията в статията, че на гражданите не се предоставят условията и данните за контакт за сервиз на устройството, то същите се опровергават от факта, че всеки краен получател по договора получава гаранционната карта за монтираното устройство, в която са описани гаранционните условия за сервиз на устройството и съответно данните за контакт на сервизите

Относно „тавичката“  на устройствата правим следното уточнение – Кондензната вана се монтира под въшното тяло на климатика, като се захваща за неговите стойки. Монтажът на ваната се извършва след закрепване на външното тяло. В случаите, когато тялото е монтирано на трудно достъпни места, например под прозорец на по-висок етаж, безопасното монтиране  на кондензна вана технически не е възможно, освен ако не се използва автовишка. В такива случаи се монтира дренажен маркуч към накрайника на климатика.  Ако външното тяло е монтирано вътре в тераса, използването на тава не е необходимо, като за отвеждането на кондензата се монтира отводнителна тръба.

С цел координация и подобряване на фактическите дейности, свързани с монтаж на новите екологични съоръжения, екипът на проекта, моли всички сигнали на граждани да се подават писмено (официално) с входящ номер в Община Пловдив, за да бъдат приоритетно разгледани от инженерите ОВиК, които на практика приемат работата на фирмите за монтаж.

Община Пловдив ще разгледа всяка основателна жалба на гражданин за некоректно отношение на фирмата за монтаж, но когато същата е входирана официално в деловодството и същата не е анонимна.

При монтажа на уредите гражданите могат да се обръщат за съдействие към нашите ОВиК експерти, които са на мястото на монтажа или на техния телефон:

Лияна Аджарова

Изпълнителен директор

Енергийна Агенция-Пловдив

Бул. Руски 139, офис 301

4000 Пловдив

Тел. +359 32 62 57 55

Мобилен: +359 896 610 364

Факс +359 32 62 57 54

E-mail: [email protected]

Уеб:www.eap-save.eu

Припомняме, че монтажът на алтернативните източници на отопление стартира с огромно закъснение заради обжалване на процедурата по избор на фирма изпълнител. Той започна преди малко повече от месец и продължава ударно през ноември по данни на администрацията.

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по програми за свободата на словото и разследваща журналистика.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина