АктуалноГласовеГрадътЗабравеният градИзбор на редактораМненияНовини

Какво точно предвижда проектът за кино Космос?

Възстановяват липсващите парапети на красивите стълбища в сградата. Предвижданията на проекта включват зала, фоайе с две по-малки, гъвкави презентационни пространства, изложбени площи, кафене със зони вън и вътре

Как ще изглежда кино Космос в близко бъдеще? Отговор на този въпрос получиха пловдивчани вчера, с представянето на проекта на архитектите Димитър и Елена Балджиеви. Разработката на проектантския екип бе посрещната с пълно одобрение и без нито една критика по време на събитието вчера в Дома на културата, на което присъстваха множество представители на архитектурната гилдия.

Всички бяха на едно мнение- проектът се отнася с изключително уважение към оригиналната идея на арх. Любомир Шинков, като в същото време ще превърне сградата в модерен многофункционален център за култура по всички съвременни стандарти. Същото се отнася и за площадното пространство пред киното, което запазва зеленината и се отваря към цялата градска среда наоколо.

Припомняме, че според проекта на архитектите Балджиеви, големият салон ще е с 599 седящи места и нова сцена, която може да приеме театрални и музикални събития, конференции и пърформанси.

Ето и архитектурната презентация на проектантския екип в детайл:

Представеният Технически проект е разработен като продължение на спечеления през 2019г. конкурс за Идеен проект за основен ремонт на кино „Космос“.  

Настоящият проект предвижда осъвременяване и съживяване на занемарения сграден фонд и оформяне на модерно, наситено с активности градско площадно пространство, в синхрон със съществуващата градска среда. А също и има за цел да обедини и допълни възможностите на културните сгради в Централната градска част на Пловдив за провеждане на събития от разнообразен характер, като ги обезпечи функционално и технически.

Предвижданията на проекта включват зала, фоайе с две по-малки, гъвкави презентационни пространства, изложбени площи, кафене със зони вън и вътре със съпътстващата техническа инфраструктура, обслужваща функциите. Залата предлага възможност да се ползва както за кино, така и за театрални представления, концерти, презентации, специфични експериментални аудио-визуални спектакли, събрания и конференции.

Предвидено е пълно обновяване на ВиК, ОВК, Електроинсталации и нови аудио-визуални решения. Предвижда се пълна подмяна на покривната хидроизолация. Новите проектни решения са с минимални влияния върху съществуващата конструкция.

В залата са поместени 599 места и е предложено е ново акустично решение, отговарящо на разнообразната типология на потенциално провежданите събития. Дадени са решения за отваряне на нови комуникации, осигурява се достъпност на средата и се предвиждат нови санитарни помещения. Въведени са решения за пожарна безопасност, евакуация, оповестителна и известителна системи, дренчерна система, както и нова система за вентилация и климатизация. 

Дадени са съвременни решения за фоайетата и са отворени възможности за лесно преконфигуриране на отворените зони в пространства за изложби, презентации, семинари, обучения, обсъждания и публични дискусии.

Интериорните предложения са силно вдъхновени от оригиналните решения. Използвани са подобни или сходни изразни средства, мотиви и материали.  Търсен е ефект на максимално приближаване до оригиналните виждания и духа на сградата.

Присъстващият геометричен пирамидален мотив, наличен в съществуващите екстериори и интериори е продължен и изведен в новопроектираните начупени акустични структури. Гъстото вертикално членение на гипсови ламели в коридора под трибуната и в централния отвор в залата вдъхновява решенията за софитите. Предложеният начин на полагане и фрезоване на варовиковите облицовки във фоайето е съвременен прочит, както от разместената фуга на съществуващите каменни облицовки, така и от хаотичните вертикални прорязвания на ламперията в задната част на залата. Пирамидалните форми на фасадата информират и проектния подход към оформянето на клоцовете на площада и перфорацията на решетките за дървета. “Разпиляната” настилка от контрастни бетонови блокчета е уедрен вариант на съществуващите мозайки във фоайетата.

Във фасадно отношение проектът не предвижда структурно-определящи промени в обема на сградата. Основната цел е възстановяване и репарации по всички части на екстериорa, Фасадните бетонови панели се запазват, каменните облицовки от врачански камък се изграждат наново, вертикалните фрезования в декоративната мазилка служат като растер за ново ефектно фасадно осветление.

Отварят се и нови комуникации:

 • нов електрически асансьор,  достъпен за хора с намалена подвижност,
 • ново стълбище от сутерена до кота терен в северозападната част- евакуационно и  осигуряващо достъп на  инвалиди
 • разширяване на съществуващо стълбищно рамо от югозапад
 • ново стълбище, свързващо партера с новоизградени тоалетни на сутеренно ниво

Специфичните характеристики на залатая правят по-скоро място подходящо за фестивално кино, кино-премиери на български филми, роудшоу театрални рилийзи и др. Големият екран, големият брой места и наличието  на широки отворени пространства във фоайето предполагат нерегулярни, специални прожекции, комбинирани с нужда от функционираща сцена преди и след прожекцията и пространства за разполагане на коктейлни маси и кетъринг.

Обособява се многофункционална сцена. Разширява се подиума на сцената и се оформя извит в план сценичен портал и извита главна завеса. Предвижда се  изграждане на сценична механизация,

Аудио-визуалната система, предвидена в мултифункционалната зала осигурява:

 • 2D и 3D кино прожекции, с пълнообхватен звук, Dolby Surround;
 • висококачествено концертно озвучаване;
 • възпроизвеждане на звукови театрални ефекти в зони “ляво”, “дясно”, “задна” и “дъно сцена”;
 • прожектиране на декори по време на театрални и концертни изпълнения;
 • възпроизвеждане на говорни, музикални програми от микрофони и механични звуко-източници по време на театрални представления;
 • провеждане на мероприятия от общ тип – награждавания, събрания, лекции и други;
 • видео-заснемане, излъчване и стрийминг;
 • осигуряване на прослушване и звукова комуникация между техническите служби, работното място на асистент-режисьора и гримьорните. В последните са предвидени и видео-монитори, свързани с камери в залата;

С оглед на културния календар на община Пловдив, Електро-акустичната система е достатъчно гъвкава и способна да обезпечи техническите изисквания на евентите провеждани на голяма част Пловдивски сцени .

Съществуващите разкрити стоманобетонови редове на трибуната не позволяват монтаж на театрални столове, които да отговарят на актуалните противопожарни норми и на модерните изисквания на посетителите за минимален комфорт.  Това наложи решение, което осигурява 599 места, с оптимизирани зрителни ъгли и шахматно разположение в горните редове. Налага се промяна на контура на трибуната. Конкретната форма и размер на модификацията на трибуната във вертикала се оптимизира с цел постигане на максимално добри зрителни ъгли в залата. Избрано е решение, вземащо предвид новото местоположение на киноекрана, разширената и повдигната сцена, стеснения сценичен портал.

Наличните санитарни възли на първо и второ ниво са недостатъчно на брой и с неподходящи размери и са в невъзможност да обслужват нуждите на лица с намалена подвижност и като цяло са несъвместими с актуалните разбирания за тоалетни блокове на обществени сгради. Проектът разрешава този проблем, като развива нов санитарен блок в сутерена в пространството под трибуната, достъпен посредством ново стоманобетоново стълбище.

Съществуващата сграда е разделена функционално и обемно на две ясно подчертани зони – зрителна зала и фоайе със съпътстващи функции.

Проектът реализира максимално позволеното премахване на преграждащите тухлени зидове и на двете нива на фоайето, премахване на повечето спомагателни функции и обособяване на зони за разнообразни събития, съпътстващи зрителната зала или самостоятелни такива. На партерно ниво се обособяват  билетна каса и охрана, гардероб, кафе-сладкарница със склад.

Кафе-сладкарницата е разположена на партерно ниво и е частично изолирана от фоайето на сградата посредством стъклени врати и витрини, но в същото време при необходимост може да обслужва събития с кетъринг. До новия обем достига естествена светлина. Избраната позиция на заведението е благоприятна и по отношение на външните маси за сядане, които се обслужват директно от вътрешния бар.

Подходът към залата се запазва в оригиналния му вид – симетрично по двата основни коридора от двете страни на новообразувания обем на кафе-сладкарницата. Само по себе си фоайето на партерното ниво може да послужи за разнообразни по вид събития. Едни от тях могат да бъдат съпътстващи към зрителната зала. От друга страна с впечатляващата си свободна площ то е изключително подходящо за организиране на изложби, съвременни инсталации, пърформанси и други културни събития. Предвижда се система от подвижни модулни стени, свободноконфигуриращи се спрямо конкретно организирано събитие.

Намесите в надпартерно ниво  запазват пряката визуална и смислова връзка с партера, но позволяват и  режисирането на различни дейности, независими една от друга. Етажът е разделен на три основни зони: четене и неформално общуване (неформална зона),  мултифункционална камерна зала (формална зона) и зона за обществени инициативи и дискусии (полу-формална зона). Разположението на полу-формалната зона непосредствено до остъклената еркерна част предоставя възможност на случайните минувачи отвън да установят визуална връзка и да станат част от дискусиите, водени вътре. Гъвкавостта на пространството отново е постигната чрез система от подвижни стени. В обособените три зони е развита аудио-визуална система, позволяваща автономна работа и обединяване. Възстановяват се и оригинално проектираните от арх. Л. Шинков  два входа към залата.

Чрез използвана система подвижни стени се постига многофункционалност на пространствата.  На партерно ниво те служат като галерийни модули за излагане, а на Ниво 1 в затворено положение обособяват самостоятелна зала. В същото време дават възможност за преместване на произволен брой модули и конфигурирането им свободно по контура на релсата. Това позволява различна степен на затвореност на зоната.

created by dji camera

Остъкляването на сградата подлежи на модернизация и осъвременяване. Това налага специфицирането на алуминиева окачена фасада, максимално близка като растер до оригиналния.

Настоящият проект предлага модерно решение за площадно пространство, което не само да осигури комфорт на хората, преминаващи през него, но и да превърне мястото и сградата в притегателен център за посетители от различни възрасти  в широк часови диапазон.

Оформените денивелации, зелени площи и клоцове обособяват визуално  и пространствено две отделни зони. Едната е отворена към натоварената ул. ”Гладстон” и е наситена с функции, фокусирани върху случайните минувачи. Другата зона е по-уединен обществен кът, който предполага активности, свързани със сградата на кино “Космос”. Осигурен е широк пешеходен достъп по всички главни и второстепенни посоки на преминаване. Предвидена е възможност  за преминаване на лица с намалена подвижност през площада. Дизайнът на площада е фокусиран върху човешкия мащаб, така, че да се оформят удобни и уютни пространства за преминаване и отдих и да се разкрият атрактивни погледи към сградата на кино Космос. След направена фитосанитарна оценка се предвижда запазването на повечето налични дървета и тяхното вписване в проектното решение. Настоящият проект предвижда цялостно  реабилитиране на кино „Космос“ и оформяне на публично пространство. Предложената функционална схема насища сградата и площада пред нея с богати и гъвкави възможности за експлоатация.

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето. Той активно заема гражданската си позиция по всички чувствителни теми за града и развитието му.

3 коментари

 1. Ne razbrah kak shte se Ohlajda I otoplqva zgradata. Kolko shte e skupo v podrujka voda tok. Ohrana. Jashto ne se postage na pokriva slunchevi psneli da se Natalie razhodite za otoplenie I ohlajdane prez lqtoto. Izglejda da se usvoqt Tam nqkakvi pari a shte se plashta ot tezi koito organizirat meropriqtiq ili gledat na 3D ili Tam kakvi projeksii.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина