Община Пловдив тегли заем от над 13 000 000 лева преди края на мандата

Актуално Градът Новини

Парите са за изграждането на три паркинга и ремонта на подлеза на Чифте баня през Фонда на фондовете

Това става ясно от покана за обществено обсъждане, което е идната седмица

Таня Грозданова

Администрацията на Община Пловдив е планирала да изтегли дълг за над 13 млн. лева  през Фонда на фондовете, той ще бъде взет преди изтичането на мандата. Мотивите са изпълнението на проекта „Изграждане на функционални връзки и инфраструктура за осигуряване на свързаност със зоните за въздействие по „Региони в растеж”.

Намеренията на отиващата си администрация стават ясни от обява за Обществено обсъждане, публикувана на сайта на общината. То е насрочено за идната седмица.

„На основание чл. 4, т. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг от Община Пловдив, каним местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на функционални връзки и инфраструктура за осигуряване на свързаност със зоните за въздействие на ИПГВР на Община Пловдив” на 14.08.2019г. от 17:00часа в зала на Общински съвет- Пловдив, находяща се на ул. „Авксентий Велешки“ №20, ет.2 в сградата на Общински съвет- Пловдив.

Предназначение на проекта: Проектът ще се финансира изцяло от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове” (ФУГ)  в ролята му на  Фонд за градско развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в рамките на Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ , процедура BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020”. Чрез реализацията на проекта ще се подобрят жизнените и екологични условия в града, ще се насърчи мултимодалната градска мобилност, ще се осигури достъпност в градската среда за жителите и гостите на конкретните райони на Община Пловдив, както и на работещите, но живеещи извън тези райони лица, респективно –  и за развитието на местния бизнес.

Проектът включва четири обекта:

 1. „Многоетажен паркинг в УПИ III-540.1329, кв.31 по плана на ЖР „Тракия” – Етап 1 – три нива с 293 паркоместа, включително 12 за лица в неравностойно положение.
 2. „Многоетажен паркинг, находящ се на ул. „4-ти януари” №36 (бивш ТЕЛК)” – район „Централен” – на пет нива със 191 паркоместа, включително 8 паркоместа за лица в неравностойно положение и 29 паркоместа за електрически превозни средства и изграждане на съпътстваща инфраструктура.
 3. „Ремонт на подлез „Баня Старинна” („Чифте баня”) – район „Централен”
 4. „Обособяване на зона за паркиране и гариране в обхвата на бул. „Шести септември” с бул. „Източен” – район „Централен” – буферен  паркинг с площ 4200 м2 за осигуряване на около 130 бр. паркоместа.

Обща стойност на проекта – 13 194 621 лева;

Начин на финансиране – поемане на дългосрочен общински дълг чрез ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 за регионите София и Южна България;

Максимален размер на дълга – 13 194 621 лева, разпределен на следните лимити:

 1. Лимит „ОПРР 2014-2020”, в размер на 7 784 826 лева, представляващ 59 % от общата сума на заема, предоставян от „Обединена българска банка” АД, действаща от свое име, но за сметка на ФУГ;
 2. Лимит „ОББ”, в размер на 4 868 815 лева, представляващ 36,9 % от сумата на Съфинансирането, предоставян от „Обединена българска банка” АД, и
 3. Лимит „ФУГР”, в размер на 540 980 лева, представляващ 4,1 % от сумата на Съфинансирането, предоставян от „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД.

Лимит „ОББ“ и Лимит „ФУГР“ представляват 41 % от общата сума на заема и се наричат Съфинансиране.

Валута на дълга – лева

Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;

Начин на обезпечаване – залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Пловдив по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от “а” до “ж” от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “б” от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка на община Пловдив, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

Условията за погасяване – крайният срок за погасяване на всички дължими по дълга суми (главница, лихви, комисиони, евентуални лихви за просрочен дълг, неустойки, разноски и други дължими плащания) е 108 месеца, считано от изтичане на гратисния период,посочен по –долу. Погасяването на главницата се извършва с 107 равни погасителни месечни вноски и една последна изравнителна.Издължаването на главницата започва след изтичане на гратисния период, който е определен на 24 месеца от подписване на договора за общински дълг. Всяка погасителна вноска е дължима на 25- то число от съответния месец;

Срок за усвояване на заема – 24 месеца, считано от подписване на договора за общински дълг;

Максимален лихвен процент – лихви за редовен дълг, начислявани при база 360/360 дни, в размер на референтен лихвен процент на ОББ плюс максимална надбавка до 1%  на годишна база. РЛП се изчислява ежемесечно до последния работен ден на предходния месец, съобразно методика на ОББ, публикувана на интернет страницата на ОББ www.ubb.bg. При отрицателна стойност на РЛП, същият се счита за 0% (нула процента), а крайният лихвен процент по заема не може да бъде по-нисък от фиксираната надбавка.

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски:

Такса ангажимент – в размер на 0,5% на годишна база, върху размера на неусвоената част от заема, в частта Съфинансиране, дължима, за неусвоената сума по предоставеното Съфинансиране. Начисляването на комисионна за ангажимент започва да тече от първия работен ден след датата на подписване на договора за общинския дълг, начислява се за реалния брой дни до приключване на срока за усвояване и е дължима на 25-то число на съответния месец.

Такса управление – в размер до 0,5 % по предоставеното Съфинансиране – относно администрирането на предоставеното Съфинасиране съгласно Договора за общинския дълг. Комисионната се заплаща върху размера на договорена сума на предоставеното Съфинансиране за първата година на заема и се заплаща на 25-то число, следващо датата на сключване на Договора за финансиране.

Наказателна надбавка при просрочие – прилага се годишен лихвен процент за просрочена главница, който се формира като сбор от годишния лихвен процент за редовен дълг и надбавка от 5 % (пет процента)

Такса за предсрочно погасяване – начислява се и се събира еднократно върху предсрочно погасената част от заема по предоставеното Съфинансиране. При предсрочно погасяване на суми със средства, различни от собствените на общината, таксата е в размер на 5 %. При предсрочно погасяване на суми със собствени средства, , таксата е в размер на 1,5 %. След 31 декември 2023 г.не се дължи такса за предсрочно погасяване на суми.

Място за свободен достъп до материалите по проекта – гр. Пловдив, пл. „Централен“ №1, ет.4, стая 7

Време за обществен достъп до документацията – от понеделник до петък от 10 до 12 часа в срок до 13.08.2019г.

Лице за контакт – инж.Красимир Еневски- Началник- отдел „Строителство и благоустройство“, тел. за връзка 032 656 451

Запитвания и предложения във връзка с проекта могат да се подават в деловодството на Община Пловдив, находящо се в административната сграда на общината – гр. Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ в срок до 13.08.2019г.

Предвид горното Община Пловдив отправя покана за присъствие на общественото обсъждане към представители на общинската администрация, държавни и обществени организации, към обществеността и всички заинтересовани физически и юридически лица.“

Споделете ни във:

8 коментара за “Община Пловдив тегли заем от над 13 000 000 лева преди края на мандата

 1. Нисък е хоризонта на общинските управници…а трябва да са адекватни на Столицата на културата…я нека културно, тайно и спокойно да вземат да прибавят няколко нули…да стане 130 000 000 премирно…и да предвидят пловдивско метро с 15-20 метростанции без отводняване, плавателна за круизни кораби река Марица…кабинкови лифтове до всички тепета…статуи на Б.Б., Цв.Цв., И.Т., Ц.Ц. и всички отговорни фактори на ГЕРБ…поставени в Музей на Просперитета…и т.н. и т.н…..

  1. Прекрасна е идеята на съселянина за кабинков лифт до Альошата (освен “железницата”, де!) където много лесно можем да увековечим -като му сменим само каменната ГЛАВА, но му оставим шмайзера- маминия ИМПЕРИАЛист г-н инджинеринга Иб. Т., наш местен пловдивски ама “непобеден и непобедим” (според байБаев и Сратев) клептократ.
   Хвала!

   1. Щом ша заборчляваме с още много нули след десетичната точка, тогава нека заложим по “програма” ЗаспалМуйкоВсламата “проект за МЕТРО с 2 спирки = от ТЕРМИНАЛа до ИМПЕРИАЛа.
    Бидейки в подпочвени чорби хидрогеологически тогава пловдивското метро ша бъде първото в света фместо с колелета – със гемии.
    Ф почивни дни поради по-слабия наплив от пенсионерки фместо ГЕМИИ пускаме композиции от ЛОТКИ.
    Скоро след което наш челен опит ша са фнедри и от Венеция.
    Ще ги осъдим да си платят лиценз.
    И да пращат всеки път за състезания в застоялата вода БЕЗ ЖАБУНЯК на Гребния Канал гондолиери.
    Еха!

 2. Ами като нямат пари крадливите ни “управници” вместо да ни затрупат с нови БОРЧОВЕ нека да се ограничат с точка 1 ПЪРВА без да “поправят” подлеза под Чифтето -много важно!- без опустошения за “обособяване на зона” (?!?) за паркиране (А?); и без Четвърти Януари.
  Само за ТРАКИЯ паркингът, щом е по Градоустройствен План.
  Стига милиони, стига инДжиеринги, много им се услади.
  Нека минат изборите, администрацията може да се смени.

 3. Да се смени в заглавието на Обществена Поръчка за ВРЪЗКА към Кючука малоумната дума “подлез” и “ПОД Гарата” -поради която никакви мерклии няма и не може да има за МИЛИОНИТЕ- със правилната, с функционално улесняващата за строителите дума ВРЪЗКА.
  Вместо БУДАЛА ИНДЖИНЕРИНГА да трупа все повече от нашите милиони за неизпълнима глупост.
  Всевъзможни решения ще се очертаят под една правилно поставена Задача.

 4. Много се кефя като ми трупат БОРЧОВЕ НА ГЪРБА – а не можеше ли да не се охарчим за ПираЦки Кораб Кръстосва Марицата (оня ден) и други подобни всевъзможни изг7зици “артистични”, артаджийски, изкуственячески и псевдо”художествени” от които най-гнусната беше “КУЛАТА” на боливардо посред януари?
  Икономии може да направим и чрез УВОЛНЯВАНЕ НА “АРТИСТИЧЕСКАТА” ДИРЕКТОРША, която се издъни с нейното “НИЙ СМЕ ‘СИЧКИ ЦВЕТОВЕ” повтаряно от дечицата ни като папагали, да се чудим как да ги разкандардисваме . . .
  ТЕРМИНАЛ ДВЕ! ТРИ! СБОГОМ НА РЕЖИМА БоБоТРИ!
  Ура!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.