НСИ: БВП се е увеличил с 4% за първото тримесечие

Живот Новини

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват ръст от 4.0% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо съответното тримесечие на 2021 година

Растежът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното увеличение при: Промишленост – 9.5%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – 8.8%

През първото тримесечие на 2022 г. сезонно изгладените данни за брутния вътрешен продукт (БВП)1 показват ръст от 4.0% в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 0.8% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година.

БВП в стойностен обем, текущи цени

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2022 г. възлиза на 32 807 млн. лв. по текущи цени (табл. 1 от приложението). На човек от населението се падат 4 800 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.744045 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 18 811 млн. долара и съответно на 2 752 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 16 774 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 454 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност2 (БДС) през първото тримесечие на 2022 г. възлиза на 28 484 млн. лв. по текущи цени.

 

 

През първото тримесечие на 2022 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2.1%, като намалява с 0.1 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 9.8 процентни пункта до 36.3%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 61.6% при 71.3% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през първото тримесечие на 2022 г. се изразходват 81.0% от произведения БВП. Инвестициите  формират 12.2% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Темп на прираст на БВП по сезонно изгладени данни

Тримесечни изменения по сезонно изгладени данни

Според сезонно изгладените данни през първото тримесечие на 2022 г. БВП1 нараства спрямо предходното тримесечие с 0.8% (табл. 2 от приложението). Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.4%.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2022 г. крайното потребление нараства с 1.0%, а бруто капиталообразуването с 16.8%.

Износът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни с 1.9%, а вносът на стоки и услуги – с 3.8%.

Годишни изменения по сезонно изгладени данни

БВП нараства с 4.0%, а БДС с 3.9% през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни (табл. 2 от приложението).

Растежът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното увеличение при: Промишленост – 9.5%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – 8.8%, Селско, горско и рибно стопанство – 5.7%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – 3.6%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – 2.0%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има бруто капиталообразуването с увеличение от 30.6% и крайното потребление с увеличение от 5.2%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 6.5%, а вносът на стоки и услуги – с 13.5% в сравнение с първото тримесечие на 2021 година.

Източник: НСИ

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.