МОСВ представи в Пловдив проекта за актуализиране на плановете за управление на речните басейни в Източнобеломорски район

Зелен град Новини

Той е на обща стойност 24 000 000 лв

Съдържа икономически анализ на водоползването и оценка на състоянието на водните тела и зоните за защита на водите, вкл. оценка на въздействието от промените на климата върху тях

Министерството на околната среда и водите представи в Пловдив дейностите по актуализиране на Плановете за управление на речните басейни. Екип от Дирекция „Управление на водите“ на МОСВ, заедно с експертите от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, със съдействието на Международната банка за възстановяване и развитие работят по анализа и оценката на състоянието на водните тела, оценка на въздействието на различни фактори, както и набелязване на мерки за устойчиво управление на водните ресурси за периода от 2022 до 2027 г.

Конференцията бе открита от Никола Кърнолски, директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, който акцентира върху значимостта на проекта.

Това е третият цикъл по разработване на Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) в четирите района за басейново управление у нас, с участието на широката общественост и заинтересованите страни, заяви Мария Арангелова при представянето на проекта. С неговото изпълнение ще постигнем добро състояние на водите и свързаните с тях екосистеми и зони за защита на водите, добави тя.

Проект №BG16M1OP002-1.017-0001-C02: „ПУРБ 2022-2027“ се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., и е на обща стойност 24 000 000 лв., от които 85% или 20 400 000 лв., предоставени като безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз, а 15% или 3 600 000 лв. – като национално съфинансиране. Срокът за реализация на проекта е до 2023 г.

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ на МОСВ , а партньори – Басейнова дирекция „Дунавски район“, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. За изпълнение на основните дейности по проекта е сключено Споразумение за предоставяне на консултантски услуги с Международната банка възстановяване и развитие.

Разработването на актуализираните планове за периода 2022-2027 г. включва извършване на проучвания, оценки, анализи и разработки, включително методики, подходи и критерии, необходими за изпълнение на изискванията на европейското и националното законодателство, попълване на пропуските и изпълнение на препоръките на Европейската комисия при оценката на първите и вторите ПУРБ. Това означава да се актуализират характеристиките на повърхностните и подземните водни тела, зоните за защита на водите и да се направи оценка на натиска, въздействието и риска върху тях.

Плановете ще съдържат икономически анализ на водоползването и оценка на състоянието на водните тела и зоните за защита на водите, вкл. оценка на въздействието от промените на климата върху тях. На база на получените резултати от прилагането на предишните дейности ще бъдат  актуализирани каталогът и програмите от мерки,  както и методиките,  подходите  и  помощните  средства за разработване на ПУРБ.

Актуализираните 6-годишни планове за периода 2022-2027 г са ключов елемент от процеса на управление на водите в България, както по отношение на планирането и изпълнението на мерките за постигане на добро състояние на водните тела, така и в посока на укрепване и разширяване на междусекторното и регионално партньорство в процеса на планиране, подчерта Мария Арангелова.

 

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.