„МИГ Куклен- Асеновград“ подписа четвърти договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Новини

Общата стойност на проекта е 120 756,39 лв., а безвъзмездната финансова помощ е 72 453,83лв.

Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ – инж. Петър Петров и Георги Дафчев – земеделски производител, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общата стойност на проекта е 120 756,39 лв., а безвъзмездната финансова помощ е 72 453,83лв. и се предоставя за реализирането на проект „Създаване лозарско стопанство, покупка на земеделска техника, и внедряване на съвременни системи и технологии” по процедура BG06RDNP001-19.186-S01 „МИГ Куклен- Асеновград 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“.

Настоящият проект е за създаване на ново насаждение от десертни сортове грозде на площ от 37 дка. Предвижда се закупуването на посадъчен материал и механизирани услуги по обработка на почвата и подготовка за засаждане, изграждане на опорна конструкция, покупка на земеделска техника. Тази дейност води до подобряване и защита на плодовете от нежелани метеорологични явления, като градушка конструкция за защита на насажденията от градушки. Покупката на машина за контурна резитба помага за увеличаване на добивите и качеството на плодовете. Изборът на земеделска техника е насочен към възможността за качествена обработка на насажденията и почвообработките с цел увеличени на добивите. С реализацията на дейностите ще се постигне усъвършенстване на методите и технологията на отглеждане на трайни насаждения.

Този проект е за цялото стопанство на земеделския производител. Предвижданата техника ще се използва за всички насаждения. Със закупуването на земеделска техника ще се подобрят условията на труд, т.е. ще са по ефективни. Използвайки нови технологии по отглеждането ще се подобри и качеството на произвежданите продукти. Към момента Земеделския производител отглежда винени сортове грозде, с реализацията на този проект ще преструктурира земеделското си стопанство и ще увеличи отглежданите площи. Ще се оптимизира ползването на съществуващата земеделска техника. Изпълнението на проекта включва и въвеждането на нова технология за отглеждане на десертни сортове грозде. Ще се подобри качеството на отглежданите плодове. По отношение на опазване на околната среда се има предвид че ще се опазват основните компоненти въздух, почви и води, посредством системата за капково напояване ще има реализирани икономии. в рамките на 50% от ползваните към момента.

С изпълнението на дейности по проекта и реализацията им ще доведе по постигането на заложените цели по процедурата а именно: – внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални активи в стопанството. – насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти. – повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, посредством намаляване на енергоемкостта при работа. С покупката на земеделска техника за почвообработики и борба с болести и неприятели ще доведе до подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.