ПРЕУСТАНОВЯВА се достъпът на граждани и адвокати до Съдебната палата в Пловдив

Новини Темида

Считано от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. се преустановява достъпът на лица до Съдебна палата – Пловдив през входа откъм ул. „Йоаким Груев“, с изключение на магистрати и съдебни служители

Информационният център става регистратура, т.е. приема молби и т.н и то само от 13 до 16 ч., за да не се влиза в сградата на съда

Справки по дела може да се извършва по телефон в деловодствата, съобразно указателя, посочен в интернет сайта на съда.

С оглед обявеното извънредно положение в Държавата и за предприемане на строги мерки по превенция за предпазване от грипни вируси и COVID – 19 в Районен съд – Пловдив се взеха следните мерки:

Считано от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА провеждането на открити съдебни заседания по граждански и наказателни производства, с изключение на наказателните производства, разглеждани от дежурен съдия, наказателните производства по Закона за здравето, както и частно-граждански производства, разглеждани от дежурен граждански съдия.

За периода от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. в Районен съд – Пловдив ще продължават да обслужват граждани и адвокати следните служби:

Служба „Регистратура“ на Районен съд – Пловдив ще обслужва граждани и адвокати за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30ч. до 15.30 ч.;

Бюро „Съдимост“ на Районен съд – Пловдив ще обслужва граждани за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 15.30 ч.

Дежурен граждански съдия за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 15.30 ч.;

Цитираните по – горе служби и дежурен съдия са ситуирани в сградата на Съдебна палата – Пловдив, с вход от бул.“Шести септември“ № 167, от където да се осъществява достъпът за граждани и адвокати.

С оглед предприетите ограничителни мерки СЕ ПРИЗОВАВАТ всички граждани и адвокати да ограничат посещенията си в Съдебна палата – Пловдив, като при необходимост от посещение, то да е в неотложен случай.

ПРЕУСТАНОВЯВА се достъпът на граждани и адвокати до деловодствата на Районен съд – Пловдив за периода от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. Справки по дела може да се извършва по телефон в деловодствата, съобразно указателя, посочен в интернет сайта на съда.

За посочения период ПРЕУСТАНОВЯВАТ дейността си: Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“, Адвокатска стая, зала за Публични продани и Информационен център, в който ще има изнесени регистратура на Апелативен съд – Пловдив и регистратура на Окръжен съд – Пловдив.

В  Окръжен съд Пловдив са предприети засилени мерки за  ограничаване риска от възникване на нови случаи на коронавирусна инфекция във връзка с обявеното извънредно положение в страната.

През периода 16 март – 16 април 2020 г. няма да се провеждат открити съдебни заседания освен по дела за съдебен контрол върху досъдебното производство и производствата по Закона за екстрадиция и европейската заповед за арест.

Справки по дела ще  се дават само по телефон и по електронна поща. Преустановява се достъпа на граждани и адвокати до деловодствата на съда. Служба „Регистратура“ ще работи в изнесено помещение до централния вход на Съдебна палата Пловдив с ограничено работно време: 9:00 – 12:00 ч.  Преустановява се връчването на призовки и съдебни книжа. Продължава  прилагането на засилени мерки за дезинфекция. На съдиите и служителите в Окръжен съд Пловдив са осигурени предпазни средства.

Ръководството на Окръжен съд  – Пловдив  призовава гражданите и адвокатите да използват максимално възможностите за дистанционни справки по дела чрез Електронния портал за електронно правосъдие, както и за дистанционно подаване на молби и документи– по пощата, чрез куриер, по  електронна поща.

Апелативен съд –Пловдив удължава срока за отсрочване на делата до 16.04.2020 г. Преустановява се работата на Информационния център и Адвокатската стая в Съдебна палата – Пловдив.

Със своя заповед от 15.03.2020 г., председателят на Апелативен съд – Пловдив  Магдалина Иванова удължи срока за отсрочване на делата до 16.04.2020 г. и разпореди нови мерки за предпазване от коронавирусна инфекция COVID-19. Това се налага  във връзка с  обявеното извънредно положение в страната, въведено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България. Заповедта е съобразена и с препоръките на Националния оперативен щаб.

За периода от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. в Апелативен съд – Пловдив  се преустановява насрочването и разглеждането на дела в открити съдебни заседания, с изключение на производствата по мерки за процесуална принуда. Делата ще бъдат разглеждани само в зала № 2 на Апелативен съд – Пловдив.

Поради преустановяване дейността на служба „Призовки“ при Окръжен съд – Пловдив  за периода от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. ,чрез която се връчват призовки и съобщения по дела гледани от Апелативен съд – Пловдив, такива няма да бъдат изпращани.

Справки по дела на Апелативен съд – Пловдив ще се извършват само по телефон, по електронна поща и на интернет страницата на съда.

Считано от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. се преустановява работата на Информационния център и Адвокатската стая в Съдебна палата – Пловдив.

Всички книжа по дела на Апелативен съд – Пловдив се приемат само в регистратурата му, която ще бъде изнесена в Информационния център на Съдебната палата и ще бъде с работно време от 13.00 ч. до 16.00 ч. В помещението ще се допуска не повече от едно лице, като останалите изчакват реда си отвън.

Считано от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. се преустановява достъпът на лица до Съдебна палата – Пловдив през входа откъм ул. „Йоаким Груев“, с изключение на магистрати и съдебни служители. Засилени мерки за сигурност се предприемат и за достъпа до Съдебната палата през входа откъм бул. „Шести септември“.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.