ГрадътНовини

РИОСВ-Пловдив отчита строг контрол върху 147 обекта през месец август

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) провери 147 обекта през месец август. При тях екоекспертите са констатирали административни нарушения на екологичното законодателство по отношение на въздуха, водите, отпадъците и комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването, за което са съставили 6 акта на юридически лица.

Директорът на институцията е издадал и четири наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 17 100 лева. Освен това през месеца са сключени 10 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този нов ред, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания са наложени имуществени санкции с общ размер 18 060 лева.

Във фокуса на инспекторите през месеца е било осъществяването на контрол по отношение на биоразнообразието. Извършени са 60 проверки на състоянието на вековни дървета, билкозаготвителни пунктове, защитени местности, резервати, зони от мрежата „Натура 2000“. При тях не са установени нарушения на Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. Спасени 10 защитени животни – 6 бели щъркела, 2 сокола, 1 орел и 1 костенурка, които са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

По отношение на превантивната дейност за месец са разгледани 192 инвестиционни предложeния, планове, програми проекти, касаещи бизнеса, местната власт, включително такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. Изготвени са 23 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие върху околната среда. Също 23 са и издадените разрешителни и регистрационни документи за дейности с отпадъци.

Проведено е заседание на Експертния екологичен съвет към РИОСВ – Пловдив, на който е разгледан проектът на становище за Екологичната оценка на Изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив и е издадено становище за съгласуването му.

Експерти на РИОСВ – Пловдив са реагирали своевременно на 57 сигнала и 20 жалби, постъпили от страна на граждани, институции и медии.

Пълният отчет за извършената дейност от страна на пловдивската екоинспекция през месец август е публикуван на сайта на институцията.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина