Градът

Общината одобри предложенията на партии, сдружения и граждани за по-чист въздух

Вкарват ги в Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Пловдив

Сега усилията ни са концентрирани върху намаляване на вредните емисии от битовия сектор, коментира ръководителят на проекта Елена Найденова

Програмен съвет за оценка и управление качеството на атмосферния въздух разгледа на свое заседание всички постъпили предложения от юридически и физически лица във връзка с разработения проект на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух /КАВ/ на територията на Пловдив и План за действие към нея за периода 2018 – 2023 г. „Всяка една от предложените мерки бе коментирана поотделно и единодушно бяха приети всички, които имат отношение към предмета на програмата“, коментира ръководителят на проекта Елена Найденова.

По думите ѝ голяма част от постъпилите предложения вече са залегнали в проекта за програма и план за действие. Сред тях са мерките, свързани с допълнително озеленяване, където е възможно, процентно увеличение на машинното метене и миене, подобряване на инфраструктурата, изграждането на още нови велоалеи и др.

„Общината има и други документи, чрез които регламентира мерки за подобряване качеството на въздуха. Сега усилията ни са концентрирани върху намаляване на вредните емисии от битовия сектор“, заяви Елена Найденова.

Тя припомни, че проектът за програма и план за действие за подобряване качеството на атмосферния въздух бе публикуван на сайта на общината в началото на годината, а общественото обсъждане приключи на 14 февруари. След като Програмният съвет разгледа постъпилите от политически партии, бизнес сдружение и граждани писмени предложения, както и становище на ЕВН, предстои съгласуване на проекта с РИОСВ и Министерството на околната среда и водите, след което трябва да се приеме от Общинския съвет.

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина