БългарияГрадътПод небето

МИГ „Куклен – Асеновград“ организира обучение за местни лидери

МИГ „Куклен – Асеновград“ организира обучение за местни лидери.

От Местната инициативна група канят за участие в провеждането на еднодневно обучение за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, свързани  с обявените мерки от Стратегията за ВОМР.

Обучение за местни лидери, както следва:

  • “Обучения за изпълнение на проекти и провеждане на процедури по ПМС 160“, 29 октомври 2021 г., 10:00 ч., гр. Куклен, Лекционна зала, НЧ „Никола Вапцаров- 1909“ , ул. „Александър Стамболийски“№ 50.

Обученията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-33 /19.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Съгласно член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201, задачите на МИГ по прилагане на Стратегиите за ВОМР  включват изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции, включително поощряване на способностите им за управление на проекти.

В обученията ще бъдат представени:

  • цели, обхват, допустими кандидати и дейности, разходи, критерии за оценка;
  • подготовка на проектното предложение: формуляр, бизнес план, документи;
  • работа с ИСУН: регистрация, подаване на проектно предложение;
  • администриране на договори;
  • финансово изпълнение и отчитане;
  • мерки за информиране и публичност.

 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина