Свикват консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия в Пловдив

Градът Новини

Кметът на Община Пловдив отправя към парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и към ръководствата на партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, покана за участие в консултации за определяне състава на общинската избирателна комисия (ОИК) в община Пловдив за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Консултациите ще се проведат на 16.08.2019 г. (петък) от 11.00 часа в сградата на община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, Заседателна зала – 2 етаж.  Те се провеждат във връзка с предстоящите на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и кметове и във връзка с чл. 75, 76, 77, 80, 81 и §1, т.10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и Решение № 600-МИ/09.08.2019г. на ЦИК.

На консултациите партиите и коалициите следва да представят:

Писмено предложение за състав на ОИК, което да съдържа:

наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

имената и ЕГН на предложените лица;

длъжността в комисията;

образование, специалност на предложеното лице.

Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16 юли 2019 г., или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите ще участват упълномощени лица (оригинал или заверено копие);

Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);

Предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1 към Решение № 600 – МИ от 09.08.2019г. на ЦИК).

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.