ГрадътНовини

Новият ректор на УХТ проф. д-р Пламен Моллов представи екипа си

Ректорът на Университета по хранителни технологии в Пловдив проф. д-р Пламен Моллов представи днес официално избраните от Академичния съвет заместник-ректори и функционални декани.

Преди техния избор на заседанието на Академичния съвет, проведено на 13 януари 2020 г., по предложение на ректора на УХТ проф. д-р Пламен Моллов, беше одобрена новата структура на ректорския екип.

Доц. д-р Христо Спасов е заместник-ректор по учебна дейност и академичен състав

Роден е на 23 ноември 1962 г. в Пловдив. През 1987 година завършва Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост в Пловдив (понастоящем УХТ), специалност Технология на микробиологичните и ферментационни продукти, Технология на виното и високоалкохолните напитки с квалификация инженер – технолог. През 1994 г. получава образователната и научна степен „Доктор” научна специалност „Технология на алкохолните и безалкохолни напитки”.

Постъпва на работа във ВИХВП през 1994 г., като в периода 1994-1996 г. заема академичната длъжност асистент, 1996-1998 г. – старши асистент, а от 1998 до 2006 г. – главен асистент. През 2006 г. заема академичната длъжност „Доцент” в катедрата по „Технология на виното и пивото”.

Ръководител катедра ”Технология на виното и пивото” за мандати 2012-2016 г.  и 2016-2020 г., член на Факултетния съвет към Технологичния факултет на УХТ от 1999 г. до сега, член на Академичния съвет на УХТ от 2007 г. до сега. Председател на общото събрание на Технологичен факултет за мандати 2012-2016 г. и 2016-2020 г.. Заемал длъжност  функционален  експерт за Технологичен факултет по оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” в частта  „Студентски практики” в периода 2014-2015 г.

Взимал е участие в работни групи на университетско ниво за разработване на ПП на ЗРАСРБ  на УХТ, а също и други нормативни документи,  в работна група на национално ниво за  изготвяне на Наредба за устройство и дейност на дегустационните комисии в България към Закона за виното и спиртните напитки,  Правилник за провеждане на Национални дегустации на вина в рамките на фестивала на виното “Винария”.

Участие като председател и член на Техническа комисия за организиране и провеждане на Национални дегустации на вина в рамките на фестивала на виното “Винария” за периода 1993-2000 г, участие като председател на комисия или дегустатор в различни Национални и международни дегустационни конкурси в периода 2000-2019 г в България, Узбекистан, Република Северна Македония,  участие като член в Регионална дегустационна комисия /РДК/ към РЛВК “Тракия” от 2005 г., а от 2019 г. неин председател.

Доц. Спасов е съавтор на една книга, един учебник, две учебни помагала, общо на 90 научни статии и научни доклади, един патент и един полезен модел, участвал като член в колектива на един научен проект към фонд „Научни изследвания” към МОН, 6 университетски проекта, 8 договора по тематика, възложена от бизнеса, над 25 квалификационни курса по ЦПК.

Член на Съюза на енолозите в България от 1994 год., в периода 1996-2000 г. член на УС на СЕБ, а   2003-2006  г. председател на КС на СЕБ. Член на Научно техническите съюзи в България. От 2000 г. до 2008 г. председател на дружеството към НТС при УХТ-Пловдив.

Владее руски и немски език.

Доц. д.н. Галин Иванов е заместник-ректор по научна и международна дейност

Роден е на 11 юли 1974 г. в Провадия, област Варна. През 1998 г. се дипломира като магистър по специалност „Технология на млякото и месото” в Технологичния факултет на Университета по хранителни технологии. През 1998 г. постъпва на работа като инженер – технолог в месопреработвателно предприятие „Деликат” – Провадия. През 2003 г. придобива в УХТ образователната и научна степен „доктор”, а през 2016 г. ‒ научната степен „доктор на науките”.

През 2004 г. е назначен за асистент, а през 2005 г. за главен асистент към катедра „Технология на млякото и млечните продукти“. Oт 2010 г. e доцент последователно в катедри „Консервиране и хладилна технология” и „Технология на млякото и млечните продукти“.

Декан е на Технологичен факултет при УХТ за мандат 2016-2019 г. Член е на Академичния съвет (от 2012 г.) и на Факултетния съвет на Технологичен факултет (от 2008 г.).

Доц. Иванов е специализирал в Университет АЕРЕС (Алмере, Нидерландия) и Университет на Бон (Германия). В периода 2016-2019 г. е извеждал лекции в Университета на Западна Македония (Флорина, Гърция). Съдейства за развитието на двустранните отношеня и сключването на договори за сътрудничество между УХТ и университети от Холандия, Гърция, Турция и Казахстан.

Участва в редакторските екипи на списанията Food Science and Applied Biotechnology, Journal of Scientific Perspectives и научната конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии”. Член е на Съюза по хранителна промишленост към Федерацията на научно-техническите съюзи в България.

Доц. Иванов има над 60 научни публикации, участник е в над 10 научни проекти. Бил е научен ръководител на 5 докторанти, един от които чуждестранен и над 50 дипломанти.

Владее английски и руски език.

Доц. д-р Атанаска Тенева е заместник-ректор по комуникационна и информационна дейност

Родена е на 14 януари 1958 г. През 1979 г. завършва специалност „Математика“ в Пловдивския университет “Св. Паисий Хилендарски”. От 1992 г. е доктор по философия със защитена дисертация в „Руска академия по управление“, „Социологически и социалнопсихологически център“, катедра „Социално управление“. Има квалификации по философия от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и политически мениджмънт от Нов български университет.

Работи в средни и висши училища в Пловдив като учител и хоноруван асистент (ТУ-София, филиал Пловдив; НБУ; УХТ; КИА – ВУСИ).

От 2012 г. е доцент в УХТ, Стопански факултет.

Народен представител в 39 и 40 Народно събрание, член на комисиите по образование и наука, младежка политика и спорт, вътрешен ред и сигурност.

Заместник-министър на образованието и науката (2013-2014 г.).

Ръководител е на катедра „Икономика на хранителната индустрия“ (2012-2016 г.), Стопански факултет на УХТ.

Декан на Стопански факултет (2016-2020 г.).

Доц. Тенева е член на Факултетния съвет на Стопански факултет от 2012 г., на Академичния съвет на УХТ от 2019 г. и на Общото събрание на УХТ от 2012 г. член, зам.– председател  и съпредседател на организационни и програмни комитети на национални и международни конференции.

Автор е на над 50 публикации. Работила е в екипи по вътрешно-университетски и международни проекти.

Владее английски и руски език.

Доц. д.н. Георги Костов е функционален декан по образователни програми и мобилност

Роден на 24 август 1980 г. в Пловдив. През 2003 г. завършва бакалавърска степен в Университета по хранителни технологии по специалност „Машиностроене и уредостроене“. През 2006 г. завършва магистърска степен по същата специалност. През 2007 г. придобива образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност „Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост“. През 2015 г. след успешна защита на дисертационен труд на тема „Интензификация на ферментационни процеси с имобилизирани биокатализатори“ придобива научната степен „доктор на науките“ в професионално направление Хранителни технологии.

В периода 2011-2015 г. е член на Академичния Съвет на УХТ и негов секретар, както и секретар на Факултетния Съвет на Технологичен факултет за мандат 2011-2015 г. В същия период е председател на Изпълнителното бюро на ФУНИС при УХТ. През мандат 2015-2019 г. е зам.-декан на Технологичен факултет.

Ръководител и съръководител е на трима успешно защитили докторанти в докторски програми от професионални направления Хранителни технологии и Биотехнологии.

Координатор от страна на УХТ на проект №2016-1-RO01-KA203-024797 „Knowledge triangle for food innovation by harnessing the tradition and assuring sustainability“, финансиран по КД2 на програма Еразъм+. Ръководител е на още две проектни предложения с национално и университетско финансиране, както и член на научните колективи на други пет образователни и научни проекта.

Автор е на над 100 научни публикации в областта на хранителните технологии и биотехнологиите, 6 учебника и учебни помагала.

Владее английски, френски и руски език.

Доц. д.н. Кирил Михалев е функционален декан по проектна дейност

Роден е на 2 януари 1975 г. През 1998 г. се дипломира като магистър по хранителни технологии („Консервиране и хладилна технология) в Технологичния факултет на Университета по хранителни технологии. През 2004 г. придобива в УХТ образователната и научна степен „доктор”, а през 2016 г. ‒ научната степен „доктор на науките”.

От 2005 г. е асистент, от 2006 г. ‒ главен асистент, а от 2009 г. ‒ доцент в катедра „Консервиране и хладилна технология” на Технологичния факултет на УХТ.

От 2016 г. е ръководител катедра, в периода 2013-2015 г. е изпълняващ длъжността ръководител катедра, а през 2012 г. ‒ функционален декан по студентска социална дейност. Член е на Академичния съвет (от 2012 г.) и на Факултетния съвет на Технологичен факултет (от 2008 г.).

Доц. Михалев е специализирал в Университет Хоенхайм (Щутгарт, Германия), Университет на Бон (Германия), Университет АЕРЕС (Алмере, Нидерландия) и Католически университет на Португалия (Порто, Португалия). В периода 2016-2019 г. е извеждал лекции в Университета на Западна Македония (Флорина, Гърция).

Член е на Съюза по хранителна промишленост към Федерацията на научно-техническите съюзи в България. Участва в редакторските екипи на списанието Food Science and Applied Biotechnology (от 2018 г.) и научната конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии” (от 2016 г.). През 2012 г. е член на научния комитет на Шестия световен конгрес по приложения на полифенолите.

Доц. Михалев има над 50 научни публикации; участник е в над 10 научни проекти. Бил е научен ръководител на 4 докторанти и над 45 дипломанти.

Владее английски и руски език.

Доц. д-р Кремена Никовска е функционален декан по студентска и социална дейност

Родена е на 25 февруари 1973 г. Средното си образование завършва в Гимназия с преподаване на западни езици – Пловдив. От 1997 г. е магистър от ВИХВП, специалност „Обществено хранене“.

Кариерата си започва като преподавател в Професионална гимназия. В периода 2001-2005 г. работи в Научно-изследователски институт за изследване и развитие на храните – Пловдив като част от Българо-американски проект и научен сътрудник в областта на разработването и внедряване на нови храни.

От 2005 г. е назначена в УХТ като асистент в катедра „Хранене и туризъм“. През 2008 г. е присъдена научно-образователна степен „доктор“, а от 2011  г. е доцент. В периода 2016-2019 г. е зам.-председател на ОС на УХТ и зам.-декан на Стопански факултет. Има над 80 публикации и доклади и е съавтор на над 15 учебници и учебни помагала, предназначени за обучаващите се в системата на туризма и храненето – ученици в училища с професионална насоченост, студенти от висши училища по специалности, свързани с туризма и храненето. Научен ръководител е на над 100 дипломанта и един докторант. Работила е в екипи по четири вътрешно-университетски, четири национални и два международни проекти. Специализирала в Германия и Чехия.

Владее английски, немски  и руски език.

 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

2 коментари

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина