БългарияНовини

НОИ с подробно разяснение за получаването на инвалидни пенсии

За първи път е въведен срок, в който РЗИ е задължена служебно да уведоми лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване

Националният осигурителен институт публикува обобщен материал за това какви са промените в законодателството за отпускането на инвалидни пенсии или за чужда помощ.

В информационния си бюлетин НОИ акцентира върху начина, по който ще прилага новата нормативна уредба. 

Пенсиите за инвалидност и добавките за чужда помощ са плащания, извършвани от НОИ на хора с увреждания, на които ТЕЛК и НЕЛК са установили вид и степен на увреждане/ процент на трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто и/или са определили потребност от чужда помощ.

Единствено на лицата с трайни увреждания, навършили основната пенсионна възраст, пенсията за инвалидност и добавката за чужда помощ се отпускат пожизнено, съобщава Offnews.bg

В случаите, в които пенсията за инвалидност са отпуснати до определения в експертното решение срок на инвалидността, е необходимо хората да бъдат преосвидетелствани. Именно въз основа на новоиздаденото експертно решение, НОИ продължава изплащането на инвалидната пенсия/добавката за чужда помощ до новия срок на инвалидността.

Издаването на ново експертно решение и влизането му в сила изисква определен период от време, през който хората може да останат без плащания от НОИ, поради това че получаваните от тях пенсии са спрени или прекратени.

За да могат правата да не бъдат прекратявани до издаване на новото експертно решение, 48-то Народно събрание на Република България извърши промени.

за първи път е въведен срок, в който регионалната здравна инспекция е задължена служебно да уведоми лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване, като този срок е не по-късно от четири месеца преди изтичане на определения в експертното им решение. Същевременно и лицата с увреждания е необходимо да подават своите заявления-декларации за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения.

Срокът за извършване на експертизата е три месеца от подаване на заявлението-декларация в регионалната картотека на медицинската експертиза или три месеца от постъпване на жалбата в НЕЛК.

В някои случаи ТЕЛК може да не се произнесе до три месеца, като се удължава валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново, както и се запазват правата на хората с увреждания, произтичащи от експертното решение с изтекъл срок.

Ако има забавяне в медицинската експертиза, т.е. ТЕЛК да не се е произнесъл в тримесечен срок от подаване на заявлението-декларация (лицето трябва да е подало заявлението за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на определения в експертното му решение срок), тогава регионалните здравни инспекции до 20-то число на месеца изпращат информация на НОИ, Националната здравно-осигурителна каса, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Националната агенция за приходите и общината по настоящия адрес на лицето, като се посочи и насрочената дата за преосвидетелстване.

От бюлетина на НОИ става ясно и, че през изминалата година новоотпуснатите пенсии са повече, но без съществена промяна в структурата на плащанията.

Разпределение на пенсионерите с отпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст по чл. 68,
чл.68а, чл.69а и чл.69б от КСО през 2021 г. и 2022 г. по възраст.

През 2022 г. в Националния осигурителен институт са декларирани общо 2803 трудови инциденти. От тях
за трудови злополуки са приети 2582, като 2141 са станали на работното място, а 441 – при отиване или връщане
от работа. Смъртните злополуки са 84, от които 10 са с жени. 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина