БългарияЖивотНовини

Как ще изглежда изпитът по математика след 7. клас

МОН публикува модел на теста

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува модел на националното външно оценяване по математика след 7. клас за предстоящата в края на учебната 2023-2024 година сесия.

Вижте примерния вариант за теста:

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

1. Цели на НВО в VII клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

– диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците от VII клас;

– мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване на качеството на образованието;

– установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по математика, определени в учебната програма за съответния клас;

– установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по математика, определени в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка, в края на прогимназиалния етап;

– използване на резултатите от НВО по математика като балообразуващ елемент при приемането на ученици в VIII клас.

2. Учебно съдържание:

Системата от задачи по математика се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от V до VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително.

Области на
компетентностите
Теми от учебното съдържание
Числа. Алгебра– Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и
съставни числа. Признаци за делимост;
– Рационални числа. Действия с рационални числа (събиране,
изваждане, умножение, деление, степенуване). Свойства на
числови равенства и неравенства. Процент – основни задачи;
– Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено
умножение;
– Разлагане на многочлени на множители;
– Линейни уравнения с едно неизвестно ax+b = 0 и уравнения,
свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания;
– Модулно линейно уравнение от вида |ах + b| = с.
– Линейни неравенства с едно неизвестно ax + b < 0, ax + b > 0,
ax + b ≤ 0 и ax + b ≥ 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез
еквивалентни преобразувания.
Фигури и тела.
Измерване
– Лице и периметър на равнинни фигури;
– Многоъгълник. Правилен многоъгълник;
– Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до
права;
– Елементи и свойства на ръбести тела (куб, правоъгълен
паралелепипед, права призма, правилна пирамида);
– Елементи и свойства на валчести тела (прав кръгов цилиндър,
прав кръгов конус, сфера и кълбо);
– Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави;
– Успоредни прави – признаци и свойства;
– Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на
триъгълник;
– Еднакви триъгълници. Питагорови тройки числа;
– Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл;
– Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник;
– Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в
правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30о
;
– Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство
на триъгълника;
– Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб,
квадрат.
Елементи от
вероятности и
статистика
– Представяне, разчитане и интерпретиране на данни,
представени чрез диаграми и графики;
– Множества и операции с тях;
– Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие.
Логически знания.
Моделиране
– Отношения и пропорции. Права и обратна пропорционалност;
– Средноаритметично на две и повече числа;
– Моделиране с изрази, линейни уравнения и неравенства.

3. Вид и времетраене на изпита:

– Изпитът от НВО е писмен.

– Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 23 задачи.

– Времетраене:

• Първа част – 75 мин.

• Втора част – 90 мин.

4. Видове и брой задачи:

– 20 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;

– 3 задачи със свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.

Примерните задачи са от или подобни на НВО през 2021 г. и 2023 г.

Учениците могат да ползват листове с формули.

5. Оценяване

Оценяването се осъществява по критерии, като всяка тестова задача носи брой точки, съобразен с познавателното равнище, спецификата и трудността ѝ.

Оценките от националното външно оценяване в края на VII клас се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки.

Максималният брой точки от изпита е 100 т.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина