РИОСВ даде предписания на община Пловдив за засилване мерките за чистотата на въздуха

Актуално Градът Зелен град Новини

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив изпрати писмо до кмета на община Пловдив с предписания за предприемане на засилени мерки, свързани с чистотата на атмосферния въздух в града.

В качеството си на контролен орган екоинспекцията  настоява общината да  приложи спешно бързоефективни мерки, за да редуцира и предотврати в максимална степен замърсяването на въздуха през вече започналия отоплителен сезон. РИОСВ препоръчва на община Пловдив да осъществява засилен контрол при извършването на строителни и ремонтни дейности, да поддържа чистотата на  общинската инфраструктура, да предприеме действия за оптимизиране на транспортната организация. Общината е необходимо да насочи усилията си и към домакинствата, използващи твърдо гориво в посока на подмяна на отоплителните си уреди с по-екологични. В оперативен порядък тя трябва да отчита осъществените действия и ефекта от тях пред екоинспекцията.

Повод за предписанията е направеният анализ от страна на екоинспекцията на основните показатели за чистотата на атмосферния въздух, които се следят – фини прахови частици (ФПЧ10), озон, азотен диоксид, серен диоксид, въглероден оксид и др. Концентрациите на замърсителите в атмосферния въздух се регистрират денонощно в 2 пункта в рамките на град Пловдив: в автоматична измервателна станция (АИС) „Каменица” – градски фонов пункт и в АИС „Тракия“ – транспортноориентиран пункт.

Основен атмосферен замърсител в Пловдив са ФПЧ10, като нормата за средноденонощната им концентрация във въздуха е 50 µg/m3. От началото на месец ноември се наблюдават превишения на средноденонощните стойности на фините прахови частици.  Анализът сочи, че има корелация между това повишаване и наблюдаваните по-ниски температури същите дни, респективно – засиленото използване на битово отопление, което е основния източник на влошеното качество на въздуха.  Среднодневни превишения по показател ФПЧ10 са регистрирани за два дни (7 и 8 ноември) и на двете измервателни станции и за още четири дни  – в АИС „Тракия“. Стойностите на среднодневните превишения варират в диапазона между 51,62 и 73,02 µg/m3. На този етап няма превишения по останалите показатели за състоянието на въздуха.

РИОСВ-Пловдив регулярно изпраща цялата набрана налична информация от пунктовете за мониторинг, разположени на територията на общината към община Пловдив, като в обобщен вид тя се публикува на следния линк http://ecomonitoring.plovdiv.bg/plovdiv/air_quality.jsp, откъдето могат да се информират и заинтересованите граждани.

Споделете ни във:

1 thought on “РИОСВ даде предписания на община Пловдив за засилване мерките за чистотата на въздуха

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.