АктуалноГрадътМненияНовиниПод ножа

АОП оспори правното основание за директно възлагане на почистването на Марица

Агенцията по обществени поръчки излезе със становище относно директното възлагане на почистването на коритото на река Марица. Според АОП при поръчката „Инженеринг -проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни дейности по почистване на коритото на река „Марица“ в границите на град Пловдив“ на стойност 4,9 милиона лева без ДДС остава спорен изборът на правно основание за директно възлагане без конкурс, а именно неотложност заради изключителни обстоятелства.

Ето какво се казва в становището на АОП, подписано от изпълнителният директор на агенцията доц.д-р Миглена Павлова:

„ Доколкото в случая са представени аргументи, показващи трайното състояние на речното легло, без да са изложени мотиви за конкретно събитие, не може да се изведе заключение, че са настъпили изключителни обстоятелства, отговарящи на дефиницията в § 2, т. 17 от ДР на ЗОП.

Наред с горното,необходимо условие е възникналата ситуация да е била непредвидима за възложителя, т.е. настъпването й да не е резултат от негови действия или бездействия, а да е причинено от обстоятелства, появили се въпреки положената от него дължима грижа.В двата констативни протокола от извършените огледи в седем участъка на реката на територията на гр. Пловдив,през м. февруари 2021 г. се съдържа информация за установена нарушена проводимост на речното легло на р. Марица. Комисиите са констатирали и замърсявания на коритото с отпадъци от смесен произход. В писмото от 22.03.2021 г. възложителят твърди, че последното цялостно почистване и изкореняване на растителността е приключило през 2011 г. Допълва, че от 2012 г. поддържането на коритото на реката се извършва от ОП „Градини и паркове“ и от структура за „Намаляване на вредни последствия от кризи, бедствия и аварии“.Изяснява, че са правени регулярни обходи, които единствено констатират необходимите действия, а прилаганата технология от ОП „Градини и паркове“ -за изрязване на надземната част на храстовата и тревиста растителност,има превантивна функция. Към преписката не се представени предишни протоколи от регулярните обходи на реката, с оглед на което остават неясни какви са били констатациите в тях и имало ли е препоръки за предприемане на мерки по почистване на коритото на по-ранен етап.

С оглед на изложеното от наличната информация остава спорно, че констатираното състояние на коритото е непредвидимо за възложителя събитие, поради което той следва да разполага с допълнителни аргументи и доказателства, че причините за настъпилата ситуация не се дължат на него. В допълнение, провеждането на процедура на договаряне по чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП е приложимо, когато се възлагат неотложни дейности, изпълнението на които цели посрещане на най-належащите потребности, в най-кратък срок и до намиране на трайно решение. Като довод за спешното възлаганена поръчката възложителят сочи предстоящото снеготопене и очакваните високи нива на реката в края нам.април 2021 г.В разглеждания случай, в поле IV.9) на решението за откриване на процедурата е определен срок за извършване на проектирането и строителството от12 месеца. От посоченото се установява, че с разглежданото договаряне се очаква цялостно решаване на проблема с проводимостта на речното корито и то няма да приключи до началото на снеготопенето и очакваните високи нива на реката в края нам.април 2021 г.

В допълнение, предвидената в поле VII.1) на същото решение клауза за отложено изпълнение в хипотезата на чл. 114 от ЗОП, с оглед бъдещо финансиране на проекта, поставя въпроса относно незабавното изпълнение на дейностите,при положение че реализацията им е обвързана с осигуряване на предвидените средства. По изложените причини остава спорен изборът на правно основание. С оглед на изложеното, в тежест на възложителя е да може да докаже, че са налице условията за прилагане на чл.79, ал. 1, т. 4 от ЗОП”

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина