Пловдивските адвокати поискаха промяна на управлението на Висшия адвокатски съвет

Актуално Новини Под ножа Темида

Общото събрание не прие  отчета на ВАС, делегатите отказаха да изслушат поздравителния адрес от главния прокурор Иван Гешев

Пловдивската адвокатура поиска промяна в управлението на Висшия адвокатски съвет и подобряване статута на адвоката в обществото в рамките на Общото събрание на адвокатите в страната, състояло се този уикенд.  31 делегати от града изразиха неудовлетвореността на членовете на Пловдивската колегия от дейността на Висшия адвокатски съвет.

Председателят на колегията адв. Иван Демерджиев заяви, че ще гласува против приемането на отчета на съвета с думите: “Да се замислим за извършеното от Висшия адвокатски съвет през тази една година. То е крайно недостатъчно. Преди година гласувах доверие, но обещаното не беше сторено. Не виждам промяна”.

След проведената дискусия по въпроса Общото събрание на адвокатите в страната не прие  отчета на Висшия адвокатски съвет.

Адвокат Иван Демерджиев, заедно с още четирима делегати от различни адвокатски колегии, бе избран за член на сформираната Комисия по систематизиране и оформяне на постъпилите предложения за решения, които да бъдат взети от общото събрание.

Между постъпилите в Комисията над 30 предложения делегатите на Пловдивската адвокатска колегия отправиха следните предложения:

1. Висшият адвокатски съвет, в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 3 от Закона за адвокатурата, не по-късно от края на март 2020 г., да отправи искане до Министерски съвет за промяна в законодателството, която да гарантира достъп на адвоката до информацията, съдържаща се в личните досиета на децата, при административни и съдебни процедури, свързани с деца.

2. Да се предприемат незабавни действия по изготвяне и внасяне в Народното събрание на  законопроект за нов, модерен Закон за адвокатурата, съгласно решение на Общото събраните на адвокатите в страната, проведено на 23.02.2019 г.

3. Да се оттегли незабавно подкрепата на Висшия адвокатски съвет за внесения в Народното събрание на 08.11.2019 г. законопроект за изменение на Закона за адвокатурата.

4. Висшия адвокатски съвет да разработи система за гарантиране минимума на адвокатските възнаграждения, фиксирани в момента в Наредба № 1 на ВАС, съответна на европейското законодателство и на решенията на СЕС.

Всички искания и предложения на Адвокатска колегия-Пловдив бяха приети от Общото събрание на адвокатите в страната.

Събитието ще се запомни и с това, че делегатите в Общото събрание отказаха да изслушат поздравителния адрес от главния прокурор Иван Гешев, като същото бе предоставено на Председателя на Висшия адвокатски съвет за прибирането му в архива на адвокатурата.

Припомняме, че Общото събрание на адвокатите излезе с декларация по повод случващото се в законодателната, изпълнителната и съдебните власти през последните месеци.

Ето и текстът на приетата Декларация:

Ние, българските адвокати, чрез Общото събрание на адвокатите от страната, изразяваме голямата си тревога от случващото се в държавата през последните месеци в законодателната, изпълнителната и съдебната власти, което поставя в опасност законността и върховенството на правото.
  Обръщаме се към представителите на трите власти с призив за отговорно и конститцуионосъобразно поведение при упражняване на правомощията им като:
– Настояваме за ясен, прозрачен и предвидим законодателен процес, който да е плод на дългосрочна държавна политика, а не резултат на моментна необходимост, защото без предвидим законодателен процес правовата държава е невъзможна. Установената парламентарна практика законодателният процес да протича преимуществено без обществено обсъждане,  да се променят множество закони чрез преходни и заключителни разпоредби на несвързан с тях друг закон, създава предпоставки за законодателен произвол и създава усещане за правна несигурност;
– Призоваваме изпълнителната власт да бъде активна при упражняване на всички свои правомощия, но да зачита правата на гражданите и независимостта на съдебната власт, като упражнява правомощията си в условия на прозрачност, добросъвестност, своевременност и широк обществен дебат;
– Вярваме, че магистратите ще имат силата и смелостта да не позволяват недопустимо вмешателство в своята работа и ще опазят независимостта на съдебната власт, включително от недопустимо вмешателство от чужди държави, а ще действат единствено съобразно закона и вътрешното си убеждение.
– С притеснение следим засиленото медийно отразяване  на безпрецедентната активност на прокуратурата, което създава обществени очаквания, несъвместими с фундаменталните принципи на правото и поставя с особена острота нуждата от спешен дебат относно начина и средствата за упражняване на контрол върху действията на Главния прокурор.
Днес повече от всякога е нужно високо и ясно да заявим, че случващото се у нас поставя в опасност законността и върховенството на правото.
Като конституционен гарант за правата и законните интереси на всички граждани и юридически лица, Адвокатурата чрез своите органи ще се бари със всички допусими от закона седства, за да се осигури правната сигурност в обществото и гарантираното на всеки български гражданин право на справедлив процес.
  И ще напомняме при всеки повод, че там където свършва правото, започва произволът!

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.