Бизнесът иска възстановяване на паралелката по химия в Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника в Пловдив

Новини

Браншовите асоциации настояват още професии да бъдат защитени от държавата

Има нужда от специалисти по химия, машиностроене, електроника и кораборемонт

 

Соня Попова

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) дава предложения за актуализиране на проекта на Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 г. Със специално писмо до министъра на образованието бизнесът настоява проекта на Списък на специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2019/2020 г. да бъде допълнен с професии в още 4 сектора. Предложения са обобщени от най-голямото сдружение на работодателите у нас, след направено допитване. Те са получени както от браншовите организации, така и от отделни работодатели.

Според бизнеса, на първо място е необходимо да се обърнем внимание на специалностите от професионално направление с код 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“. Машиностроителните предприятия страдат от недостиг на специалисти, а в момента те са в основата на българската индустрия, се казва в отвореното писмо.

Остър недостиг на специалностите има за работа с металорежещи машини и металорежещи машини с ЦПУ. Успоредно с това нараства и недостига на леяри в бранша, а такива не се обучават в професионалните гимназии.

На следващо място прави впечатление, че в Списъка на специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, изцяло липсват специалности от професии от професионално направление код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“. Това професионално направление беше идентифицирано от Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) като такова не само с очакван недостиг на специалисти, но и към днешна дата и с реален недостиг особено на техници и монтьори на електронна техника.

В областта на корабостроенето и кораборемонта през последните близо десет години почти не се извършват обучения на специалисти. Предвид на спецификата и уникалността си, обучението по предложените от Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК) и посочени в приложение към настоящото писмо специалности за включване в Списъка на защитените от държавата специалности от професии, са пред напълно изчезване. От една страна обучението по трите предложени специалности свързани с кораборемонта може да се осъществи само в две гимназии на територията на цяла Варненска област, а именно: Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ (гр. Варна) и Професионална гимназия „Свети Димитър Солунски“ (гр. Белослав), а от друга страна, в последните няколко години по нито една от трите специалности не е обявяван план-прием не само в двете посочени гимназии, но и в другите две професионални гимназии (в гр. Бургас и гр. Русе), които обучават специалисти в областта на кораборемонта на територията на България. И не на последно място, налице е и текучество на кадри в чужбина, което към настоящия момент доведе до остра липса на корабостроителни техници със специалност „Корабостроене“ и корабни монтьори със специалности „Ремонт на кораби“ и „Корабни тръбни системи“ за целия сектор „Корабостроене и кораборемонт“. В началото на 2018 г., благодарение на разбирането на Регионалния инспекторат по образованието – гр. Варна, за учебната 2018/2019 година за първи път, от последните няколко години, бе обявен прием в посочените гимназии, като се откриха по една паралелка на специалност. Но този факт все още не решава проблема с дефицита на квалифицирана работна сила, тъй като посочените специалности са трудни за усвояване и това ги прави непривлекателни, въпреки гарантираната стопроцентова реализация на завършващите. Поради тези причини кандидатите за разкритите специалности са били под необходимия минимален брой и в крайна сметка през учебната 2018/2019 година прием ще бъде реализиран само в една паралелка по специалност „Корабостроене“. Посочените мотиви дават основания да се приеме, че посочените специалности отговарят на критериите на ПМС 11/25.06.2018 г. за включване на посочените специалности в Списъка на защитените от държавата специалности от професии.

Следващият бранш с недостиг на специалисти е свързан с професионално направление 524 „Химични продукти и технологии“. Предложението е направено от единствения официален представител на производителите и търговците на етерични масла, парфюмерия, козметика, тоалетни принадлежности, суровини, опаковки и оборудване за индустрията Българската национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“ (БНАЕМПК). През последните пет години производителите на етерични масла и продукти на тяхна основа в България се увеличиха, като в момента на пазара се поддържа висококачествен асортимент от продукти. Увеличаващият се брой предприятия и разнообразяването на тяхното портфолио и пазари изисква допълнителна квалифицирана работна ръка. Считаме, че  този бранш е от голямо значение за развитието на българската икономика и следва да бъде подкрепен и стимулиран на държавно ниво. В условията на днешната социално-икономическа обстановка тенденциозно намаляват специалистите и експертите в областта на производството на парфюмерия, козметика и етерични масла. Една от специалностите, която е с очакван недостиг е „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“, код 5240110, професия „Химик-технолог“. Тази специалност се изучаваше до скоро в Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника – гр. Пловдив. Поради ниският интерес от страна на обучаващите се обаче, тя отпадна от програмата. Към момента се изучава само в две гимназии – Професионалната гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ – гр. Плевен и Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“ – гр. Перник. Това е специалност, която има най-тясна връзка с парфюмерийно-козметичния бранш и е от съществено значение за него. В приложените списъци към настоящото писмо са посочени всички специалности, според критериите на ПМС 11/25.06.2018 г., които предлагаме да допълнят.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.