Засаждат чинари в разширението на парк „Лаута“

Екоакцията е организирана от Община Пловдив и Комплексът за социални услуги Община Пловдив и Комплексът за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ – Пловдив организират екоакция, която ще постави началото на дългосрочна кампания под надслов „Заедно за Земята“. Тя цели да ангажира младите хора и децата с опазване на ценните ресурси на природата. Първата […]

Етническите общности в Пловдив създават нова Градина на толерантността

Всяка есен на Международния ден на толерантността – 16 ноември -общностите засаждат по 7 дървета в различните райони на Пловдив. В събитието по традиция участват руснаци, евреи, арменци, италианци, турци и българи, а седмото дърво е за всички останали жители на града от други народности

МОСВ представи в Пловдив проекта за актуализиране на плановете за управление на речните басейни в Източнобеломорски район

Той е на обща стойност 24 000 000 лв и съдържа икономически анализ на водоползването и оценка на състоянието на водните тела и зоните за защита на водите, вкл. оценка на въздействието от промените на климата върху тях

РИОСВ даде предписания на община Пловдив за засилване мерките за чистотата на въздуха

Отчитат превишения на средноденонощните стойности на фините прахови частици от началото на ноември. Екоинспекцията настоява общината да  приложи спешно бързоефективни мерки, за да редуцира и предотврати в максимална степен замърсяването на въздуха през вече започналия отоплителен сезон

РИОСВ – Пловдив измерва качеството на въздуха в Белащица

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) съвместно с Регионалната лаборатория – Пловдив към ИАОС разположи пробовземно устройство и започна мониторинг на качеството на въздуха в Белащица. Поводът за това са зачестилите сигнали за запрашаване от дейността на кариерата над населеното място, съобщават от екоинспекцията. Апаратурата е разположена в двора […]

Малките търговски обекти в Западен и Южен ще събират разделно отпадъци

Досега проектът за разделно събиране на хартиени и картонени отпадъци от малките магазини се осъществяваше единствено в районите „Централен“ и „Тракия“